System Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS) (Cap and Trade)

  Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS) jest kluczowym elementem polityki Unii Europejskiej na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych (np. dwutlenku węgla) w opłacalny...

  Odnawialne Źródła Energii

  Energia odnawialna, Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła takie jak energia słoneczna, wiatru, wodna, energia geotermalna, energia pływów czy nawet biomasa. Od paliw kopalnych różni ją to, że jest niewyczerpalna. Energia ze źródeł odnawialnych nie powoduje też...

  Zmiany klimatu

  Zmiana klimatu, wg  Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), to zmiana stanu i właściwości klimatu, która utrzymuje się przez dłuższy okres czasu – dekadę lub dłużej. Zmiana klimatu może odnosić się do...

  Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

  Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) – 17 celów zrównoważonego rozwoju świata. Są zawarte w strategicznej rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” (Agenda 2030), przyjętej jednogłośnie przez...