Praktyczne narzędzia dla biznesu

  Wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego w firmie jest kompleksowym procesem. Przedstawiamy narzędzia, które mogą ten proces ułatwić.

  Praktyczne narzędzia

  Przestawiamy narzędzia, które ułatwiają firmom wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego – od normy GOZ, przez szablony cyrkularnych modeli biznesowych po narzędzia analityczne i systemy zarządzania środowiskowego.

  Circular Economy Guidelines

  Wytyczne gospodarki cyrkularnej (circular economy guidelines ) to darmowe narzędzie służące do planowania wdrożeń modeli biznesowych GOZ. Opiera się na koncepcie 7 cyrkularnych modeli biznesowych. Narzędzie składa się z 6 kroków. Każdy krok jest szczegółowo rozpisany, przygotowane są gotowe materiały do pracy, takie jak szablony modeli biznesowych (business model canvas). Narzędzie powstało w ramach międzynarodowego projektu R2π zleconego przez Komisję Europejską w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Jego celem było zawężenie szerokiego konceptu GOZ do konkretnych modeli biznesowych, a także wskazanie barier rynkowych i legislacyjnych w ich wdrażaniu.

  Norma BS 8001

  Norma BS 8001 opublikowana w 2017 roku stanowi praktyczny przewodnik wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w organizacji. Opisuje 6 zasad GOZ: myślenie systemowe, innowacje, zarządzanie w całym cyklu, szeroka współpraca, optymalizacja wartości, przejrzystość. Wyznacza także 8 etapów ich wdrożenia, od analizy punktu wyjścia, przez budowanie i testowanie case’ów biznesowych  po raportowanie i monitorowanie. Jej podejście pozwala w sposób kompleksowy spojrzeć na organizację we wszystkich aspektach jej funkcjonowania. Pozwala też zdiagnozować stan na dziś i wskazać strategiczne kierunki rozwoju na przyszłość.

  Diagnoza GOZ

  Diagnoza GOZ to analiza dojrzałości GOZ firmy w oparciu o normę BS 8001 i Matrycę GOZ. Matryca GOZ przygotowywana jest dla każdej firmy indywidualnie. Zawiera zagadnienia GOZ istotne z punktu widzenia specyfiki firmy i jej branży, które następnie są szczegółowo analizowane. Przygotowywany jest też benchmarking branżowy, czyli przegląd podejścia do analizowanych zagadnień na rynku. Diagnoza GOZ pomaga określić poziom wdrażania GOZ w firmie, poznać mocne i słabe strony i zapoznać się z najlepszymi dobrymi praktykami w branży. Dostarcza też propozycję dalszych kierunków działań. Rekomendowana jest jako pierwszy krok do przygotowania strategii dojścia do GOZ w firmie lub/i wdrożenia normy BS 8001. Została stworzona przez CSR Consulting.

  Circulytics

  Fundacja Ellen MacArthur we współpracy z partnerami stworzyła narzędzie Circulytics, które ma za zadanie wspierać przejście firm na model cyrkularny. Zawiera zestaw wskaźników, które mierzą różne aspekty GOZ. Bada czynniki wspomagające i rezultaty. Pozwala ocenić cyrkularność zarówno przepływów produkcyjnych, jak i całego łańcucha wartości przedsiębiorstwa. To wyróżnia narzędzie na tle innych. Firmy korzystające z narzędzia otrzymują swoje wyniki w różnych obszarach wraz z eksperckim komentarzem.

  Obejrzyj prezentację narzędzia na Forum Inspiracji

  CTI Tool

  Kolejnym instrumentem wspierającym transformację firm w kierunku GOZ jest CTI Tool stworzone przez WBCSD. Zawiera zestaw wskaźników cyrkularnej transformacji (Circular Transition Indicators). Bada cyrkularność przepływów materiałowych i energii w firmie, zużycie krytycznych surowców i cyrkularną efektywność materiałową. Nie mierzy natomiast cyrkularności całego przedsiębiorstwa jak Circulytics. Oba narzędzia są komplementarne, korzystają z uzgodnionych definicji i metodyk liczenia przepływów. Można z nich więc korzystać jednocześnie, przy użyciu tego samego zestawu danych.

  System zarządzania środowiskowego

  System zarządzania środowiskowego jest częścią systemu zarządzania organizacji. Umożliwia nadzorowanie i ocenę wpływu na środowisko, a także na planowanie i ewaluację działań minimalizujących negatywny wpływ. Istnieją uznane międzynarodowe standardy zarządzania środowiskowego:

  • ISO 14001 – międzynarodowy standard zarządzania środowiskowego. Jest normą ISO.
  • EMAS – unijny system zarządzania środowiskowego. Zawiera wymogi normy ISO 14001 i dodatkowe wymogi unijne. Składa się z systemu zarządzania, audytu i certyfikacji.

  Systemy te nie są stworzone z myślą o GOZ, ale wdrożenie ich jest pierwszym krokiem do porządkowania wpływu firmy na środowisko i w dalszej perspektywie, transformację w kierunku GOZ, nie sposób więc o nich nie wspomnieć.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY