Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

  Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals SDGs) – 17 celów zrównoważonego rozwoju świata. Są zawarte w strategicznej rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” (Agenda 2030), przyjętej jednogłośnie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 września 2015 roku. Są kontynuacją Milenijnych Celów Rozwoju, które obowiązywały w latach 2000-2015.

  W rezolucji znajduje się 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 związanych z nimi zadań szczegółowych, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Do każdego zadania ustalono wskaźniki, dzięki czemu na całym świecie monitorowane są postępy w osiąganiu Celów. Za monitoring realizacji Celów w Polsce odpowiada GUS.

  Agenda to swoiste współczesne esperanto, integrujące pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych działania rządów, biznesu i organizacji pozarządowych. Zawierają cele w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Podkreślają rolę partnerstwa i pokoju w ich osiągnięciu. Podzielić się ja da na 5 wzajemnie przenikających się obszarów, tzw. 5xP: people, planet, prosperity, peace, partnership, czyli: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo.

  Jednym z Celów jest Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, które definiowane są zgodnie z zasadami GOZ. Inne Cele zawarte w Agendzie, dotyczące m.in. rozwoju innowacji, przeciwdziałania katastrofie klimatycznej czy zanieczyszczeniom wody i gleby również wpisują się w działania na rzecz wprowadzenia gospodarki cyrkularnej.

  W Polsce działa Kampania 17 Celów mobilizująca biznes do podjęcia działań na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, a także, pod jej parasolem, szereg biznesowych inicjatyw realizujących poszczególne zadania.

  « Powrót do listy haseł