Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności

    Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności (ang. Sustainability measurement) – to pomiar mający na celu określenie skuteczności i celowości działań podejmowanych przez firmę w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Zrównoważony rozwój i...

    Strategia “Europa 2020”

    Strategia “Europa 2020” – program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2010 – 2020, który zastąpił realizowaną od 2000 roku Agendę Lizbońską. Realizacja strategii ma przyczynić się do wzrostu zatrudnienia, poprawy produktywności i spójności...

    Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

    Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) – Światowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD) definiuje odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw jako...