Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności

  Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności (ang. Sustainability measurement) – to pomiar mający na celu określenie skuteczności i celowości działań podejmowanych przez firmę w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

  Zrównoważony rozwój i działania w obszarze CSR to pojęcia złożone, obejmujące szerokie spektrum zagadnień związanych np. z ochroną siedlisk, zużyciem energii, satysfakcją interesariuszy i wynikami finansowymi. W związku z tym, pomiar efektywności działań CSR różni się od pomiaru innych wymiarów działalności gospodarczej – wymaga większych nakładów zarówno finansowych, jak i  czasowych oraz innych wskaźników oceny osiągniętego efektu. Jednak możliwość zmierzenia rzeczywistego wpływu społecznej odpowiedzialności na tworzenie wartości oraz powiązanie ich ze skutkami dla działalności gospodarczej organizacji, daje możliwość wprowadzenia zmian w podejściu do zagadnienia oraz jeszcze większego docenienia wartości niematerialnych, jakimi są kapitał społeczny czy zaufanie.

  Przykłady wskaźników stosowanych w pomiarze działań CSR można podzielić na kilka kategorii:

  • wskaźniki ekonomiczne, np: wskaźniki inwestycji i nakładów inwestycyjnych, innowacyjność określana jako liczba nowych produktów do produktów ogółem,
  • wskaźniki ekologiczne, np: zagospodarowanie odpadów, indeksy ekoproduktywności (np. ilość materiałów wyprodukowanych do ilości zużytych surowców), indeksy ekoefektywności (np. wielkość emisji CO2 do przychodów),
  • wskaźniki pracownicze, np: rozpiętość wynagrodzeń, liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach, stosunek liczby nowoprzyjętych pracowników do łącznej liczby pracowników,
  • wskaźniki zaangażowania społecznego, np: środki finansowe przeznaczone na inwestycje społeczne takie jak, nauka, zdrowie, sport; liczba godzin wolontariatu, stosunek wysokości podatków i opłat lokalnych do łącznych przychodów gminy, dotacje finansowe o charakterze dobroczynnym,  
  • wskaźniki dotyczące relacji z partnerami biznesowymi, np: przeciętny czas płacenia faktur dostawcom, liczba przyjętych reklamacji.
  « Powrót do listy haseł