Strategia “Europa 2020”

  Strategia “Europa 2020” – program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2010 – 2020, który zastąpił realizowaną od 2000 roku Agendę Lizbońską. Realizacja strategii ma przyczynić się do wzrostu zatrudnienia, poprawy produktywności i spójności społecznej.

  Strategia „Europa 2020”, ze względu na specyficzny moment jej powstawania, jest odpowiedzią na kryzys gospodarczy. Równocześnie uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. Głównym celem jest nadal wzrost gospodarczy, jednak szczególną uwagę zwrócono na kwestie dotyczące zrównoważenia tego procesu. Efektem realizacji Strategii „Europa 2020” ma być gospodarka bazująca na wiedzy, niskoemisyjna, promująca przyjazne środowisku technologie, oszczędnie gospodarująca zasobami, kreująca nowe, „zielone” miejsca pracy, a zarazem zachowująca dbałość o spójność społeczną.

  Cel Strategii, jakim jest przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz zwiększenie zatrudnienia, powinien zostać osiągnięty dzięki koordynacji działań instytucji europejskich, państw członkowskich, regionów, partnerów społeczno-gospodarczych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, skoncentrowanych na realizacji trzech priorytetów:

  1. Wzrost inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach,
  2. Wzrost zrównoważony – budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskooemisyjnej w oparciu o racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i ochrona bioróżnorodności,
  3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia, zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

  Więcej informacji: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf

  « Powrót do listy haseł