Ślad ekologiczny

    Ślad ekologiczny (ecological footprint) to wskaźnik, który pozwala odpowiedzieć na pytanie: ile naturalnych zasobów  planety jest zużywane na potrzeby ludzkiej działalności? Ślad ekologiczny można porównać do tego, ile miejsca na lądzie i na morzu jest dostępna na potrzeby człowieka. Jeśli ślad ekologiczny populacji przekracza potencjał biologiczny regionu, mówimy wtedy o deficycie ekologicznym danego obszaru – zapotrzebowanie człowieka na towary i usługi, które powinno zapewnić środowisko naturalne, przekracza to, co może zapewnić dany region.

    Ślady ekologiczne mogą być obliczane dla poszczególnych osób, grup osób (takich jak naród) oraz działań (takich jak wytwarzanie produktu). Ślad ekologiczny osoby oblicza się przez zsumowanie ilości zasobów zużywanych przez tę osobę (określanych w tonach rocznie), która dzielona jest przez plon konkretnego obszaru lądowego lub morskiego (roczna ilość ton na hektar), przypadającego na daną osobę. Ślad ekologiczny grupy ludzi, takich jak miasto czy naród, jest po prostu sumą śladu ekologicznego wszystkich mieszkańców tego miasta lub narodu.

    « Powrót do listy haseł