Ocena cyklu życia produktu (LCA)

    Ocena cyklu życia produktu (Life Cycle Assessment – LCA) jest techniką używaną w celu pomiaru całkowitego wpływu produktu na środowisko: od produkcji surowców przez przewóz do zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucji, po produkcję, dalszy przewóz do punktów sprzedaży i usuwanie produktów. Ponieważ technika ta wymaga dużych nakładów finansowych oraz jest czasochłonna, dla ułatwienia weryfikacji przeprowadzonego LCA zostały opracowane normy, takie jak ISO 14040. Standard ten opisuje m.in. zasady i ramy oceny cyklu życia, fazy oceny i interpretacji wpływu cyklu życiowego oraz relacje między fazami LCA, jednak nie opisuje szczegółowo samej techniki ani metodologii przeprowadzenia poszczególnych faz LCA.

    « Powrót do listy haseł