Łańcuch Dostaw Obiegu Zamkniętego (CLSCM)

    Łańcuch Dostaw Obiegu Zamkniętego (Closed Loop Supply Chain Management, CLSCM) – model biznesowy gospodarki cyrkularnej, który polega na stosowaniu przez firmy w procesie produkcji materiałów, które są całkowicie odnawialne, nadają się do recyklingu lub są biodegradowalne. Wiąże się to także ze skupieniem wysiłków firm m.in. na zagospodarowaniu pozostałości produkcyjnych (produktów ubocznych i odpadów) w taki sposób, aby zminimalizować poziom odpadów przekazywanych na wysypiska lub do spalarni.

    Zwrócenie uwagi na potencjał ekologiczny i ekonomiczny, który drzemie w odpadach, doprowadził do rozwoju logistyki zwrotnej czy też koncepcji zamkniętej pętli łańcucha dostaw, dzięki czemu wzrosło znaczenie przepływu materiałów od klienta do producenta. Jeżeli firma potrzebuje zasobów, których jest mało lub które mają negatywny wpływ na środowisko, może albo zapłacić więcej, albo znaleźć zasoby alternatywne w wyprodukowanych, ale nie w pełni wykorzystanych materiałach. Jest to klucz do wdrożenia w życie prezentowanego modelu. Pozyskane w ten sposób zasoby mogą być wykorzystane w następujących po sobie cyklach życia, aby zredukować koszty oraz zwiększyć kontrolę nad jakością surowca i wpływem produkcji na środowisko.

    « Powrót do listy haseł