Analiza możliwości i barier zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych a GOZ

  Celem analizy jest znalezienie ekonomicznych i technicznych rozwiązań poprawy systemu zbierania, recyklingu i innych form odzysku odpadów z tworzyw sztucznych w oparciu o GOZ.

  Punktem wyjścia dla raportu jest hierarchia postępowania z odpadami, która w gospodarce obiegu zamkniętego na pierwszym miejscu stawia zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie ich do ponownego użycia, a na trzecim miejscu recykling. Zwracając uwagę na sytuację w Polsce, gdzie system gospodarowania odpadami póki co nie działa na tyle sprawnie, aby możliwe było zamknięcie obiegu materiałowego, autorzy raportu podejmują się analizy barier i możliwości ekonomicznych oraz technicznych, które umożliwią m.in. osiągnięcie wymaganych 65% poziomu przygotowania do ponownego użycia recyklingu wszystkich odpadów opakowań (w tym 55% dla opakowań z tworzyw sztucznych) do 2030 roku w oparciu o GOZ.

  Zakres opracowania obejmuje:

  • charakterystykę branży tworzyw sztucznych w UE i w Polsce,
  • przedstawienie informacji na temat ilości i jakości poszczególnych frakcji odpadów z tworzyw sztucznych, na podstawie danych z przemysłu opakowaniowego, organizacji odzysku, zakładów przetwarzających te odpady oraz wyników badań odpadów,
  • charakterystykę branży recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych w Polsce,
  • aktualny poziom recyklingu i odzysku odpadów z tworzyw sztucznych zebranych selektywnie oraz wysortowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych,
  • opracowanie szczegółowej tabeli tych rodzajów odpadów z tworzyw sztucznych, których recykling lub odzysk jest utrudniony, zbyt kosztowny lub niemożliwy, wraz z podaniem konkretnych przyczyn i sposobów ich rozwiązania,
  • oszacowanie kosztów zbierania, recyklingu i odzysku odpadów z tworzyw sztucznych,
  • określenie średniego stopnia strat w recyklingu,
  • raport stanu aktualnego i rekomendacji działań.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY