9 Złotych Zasad Projektowania

  Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Polskiego Paktu Plastikowego.

  Polski Pakt Plastikowy przedstawił 9 Złotych Zasad Projektowania Opakowań z tworzyw sztucznych. Dokument ten w strategiczny sposób pokazuje, jak dzięki odpowiedniemu projektowaniu możemy przyczynić się do zamknięcia obiegu opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce. Opracowanie dedykowane jest wszystkim uczestnikom łańcucha wartości opakowań.

  SŁOWO WSTĘPU

  Nadmierne wykorzystanie opakowań z tworzyw sztucznych oraz nieefektywne zagospodarowanie odpadów opakowaniowych stanowi dziś ogromne wyzwanie z punktu widzenia ochrony środowiska. Jednocześnie można wskazać wiele korzyści przemawiających za stosowaniem opakowań z tworzyw sztucznych, takich jak niska masa, bardzo dobre właściwości barierowe – ważne w przemyśle spożywczym i zapobieganiu marnowaniu żywności, sterylność (istotna dla wyrobów medycznych) czy stosunkowo niewielkie koszty wytworzenia.

  Zrównoważone wykorzystanie opakowań z tworzyw sztucznych leży u podstaw działań Polskiego Paktu Plastikowego – członkowie Paktu mają na celu zamknięcie obiegu w Polsce do 2025 roku. Aby osiągnąć założony cel, jednym z najważniejszych zadań jest ujednolicenie opakowań wprowadzanych do obrotu w kraju.

  Kluczowym etapem, decydującym o wpływie środowiskowym opakowania, jest projektowanie. To właśnie projektowanie warunkuje ilość i rodzaj zastosowanego materiału, możliwość ponownego użycia opakowania czy jego recykling. W celu zapewnienia najwyższych standardów projektowania opakowań The Consumer Goods Forum (CGF) opracowało Złote Zasady Projektowania (ZZP), obejmujące wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych wprowadzane do obrotu na świecie. ZZP mają na celu zmianę sposobu projektowania
  opakowań, tak aby mogły pozostać w obiegu jak najdłużej. Wdrożenie ZZP pozwala na harmonizację wymogów w zakresie projektowania opakowań na poziomie globalnym, co znacząco wpływa na możliwość zamknięcia ich obiegu – eliminację opakowań nadmiernych, wzrost przydatności opakowań do recyklingu i, w konsekwencji, wzrost poziomów recyklingu. ZZP określają jasne ramy, umożliwiające rozwój innowacji i wdrażanie ambitnych działań, dzięki którym do końca 2025 roku masa tworzyw sztucznych wykorzystywanych w opakowaniach zmaleje, a poziom recyklingu wzrośnie.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY