Polski Pakt Plastikowy

  Międzysektorowe partnerstwo na rzecz zamknięcia obiegu opakowań z tworzyw sztucznych. Część globalnej sieci Plastics Pacts, koordynowanej przez Fundację Ellen MacArthur.

  Wyzwanie

  Polubiliśmy plastik tak bardzo, że od lat pięćdziesiątych wytworzyliśmy na świecie aż 9,2 miliarda ton tego tworzywa. Niestety, nie wykorzystujemy go w sposób zrównoważony – większość po krótkim okresie użytkowania zalega na składowiskach odpadów i w oceanach, a my wydobywamy paliwa kopalne, by produkować jego kolejne tony. Znaczna część odpadów plastikowych to odpady opakowaniowe.

  W ostatnich miesiącach znacznie wzrosło zainteresowanie tematem bardziej zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych – zarówno wśród biznesu, jak i konsumentów. Widać wyraźne przyspieszenie prac legislacyjnych Unii Europejskiej w tej kwestii. Dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, pakiet zmian dyrektyw odpadowych i działania  na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego oznaczają dla biznesu konieczność dużych zmian i znalezienia nowych, innowacyjnych rozwiązań. W tym celu niezbędna jest szeroka, międzysektorowa współpraca.

  Opis inicjatywy

  Pakt tworzą firmy z całego łańcucha wartości opakowań z tworzyw sztucznych – liderzy swoich branż, a także organizacje branżowe i pozarządowe.

  W 2019 roku sygnatariusze Paktu wraz z szerokim gronem podmiotów, w tym przedstawicielami świata nauki i organizacji pozarządowych, stworzyli Mapę Drogową mającą na celu zbudowanie w Polsce obiegu zamkniętego plastikowych opakowań do 2025 roku.
  Mapa wyznacza 6 wspólnych celów dla polskiego rynku do 2025 roku i priorytetowe kierunki działania:
  1. Identyfikacja i eliminacja opakowań nadmiernych i problematycznych z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy.
  2. Dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek.
  3. 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku nadaje się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.
  4. Dążenie do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%.
  5. Efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku.
  6. Podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.
  Obecnie członkowie Paktu pracują nad osiągnięciem celów zapisanych w Mapie Drogowej.

  Pakt oddziałuje na polski rynek na 3 poziomach:

  • Ułatwia wewnętrzną zmianę w organizacjach członkowskich – dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń, inspirowaniu się, aby każdy z członków Paktu znalazł najlepsze rozwiązania w zakresie zamykania obiegu plastiku w swojej organizacji i podjął dobrowolne zobowiązania w tym obszarze.
  • Umożliwia prowadzenie grupowych projektów, wspólne tworzenie narzędzi, raportów czy kampanii przez członków Paktu – wykorzystuje efekt synergii.
  • Przyspiesza realne zmiany na polskim rynku w zakresie zamykania obiegu tworzyw sztucznych.

  Pakt składa coroczny, publicznie dostępny raport ze swoich działań i postępów w realizacji Mapy Drogowej. Upowszechnia przykłady dobrych praktyk firm, tak aby stały się one częścią codziennej praktyki biznesowej jak największej liczby przedsiębiorstw w Polsce.

  Polski Pakt Plastikowy jest częścią globalnej sieci Plastics Pact koordynowanej przez Fundację Ellen MacArthur. Wszystkie te inicjatywy łączy wspólna wizja nowej gospodarki, w której tworzywa sztuczne cały czas pozostają w obiegu zamkniętym. Polski Pakt Plastikowy jest 1. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i 8. Paktem krajowym na świecie.

  Kampania 17 Celów

  Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY