Polski Pakt Plastikowy

  Międzysektorowe partnerstwo na rzecz zamknięcia obiegu opakowań z tworzyw sztucznych.

  Wyzwanie

  Polubiliśmy plastik tak bardzo, że od lat pięćdziesiątych wytworzyliśmy na świecie aż 9,2 miliarda ton tego tworzywa. Niestety, nie wykorzystujemy go w sposób zrównoważony – większość po krótkim okresie użytkowania zalega na składowiskach odpadów i w oceanach, a my wydobywamy paliwa kopalne, by produkować jego kolejne tony. Znaczna część odpadów plastikowych to odpady opakowaniowe.

  W ostatnich miesiącach znacznie wzrosło zainteresowanie tematem bardziej zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych – zarówno wśród biznesu, jak i konsumentów. Widać wyraźne przyspieszenie prac legislacyjnych Unii Europejskiej w tej kwestii. Dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, pakiet zmian dyrektyw odpadowych i działania  na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego oznaczają dla biznesu konieczność dużych zmian i znalezienia nowych, innowacyjnych rozwiązań. W tym celu niezbędna jest szeroka, międzysektorowa współpraca.

  Opis inicjatywy

  Pakt zawiązała grupa firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych i firmy związane z łańcuchem wartości opakowań – liderzy swoich branż, a także organizacje branżowe i pozarządowe.

  W 2019 roku sygnatariusze Paktu stworzyli Mapę Drogową mającą na celu zbudowanie w Polsce obiegu zamkniętego plastikowych opakowań do 2025 roku. Mapa wyznacza 6 wspólnych celów dla polskiego rynku i priorytetowe kierunki działania. Do pracy nad nią zaproszone było szerokie grono podmiotów, aby dokument traktował temat kompleksowo i w sposób pogłębiony.

  W kolejnych latach sygnatariusze Paktu będą promować rozwiązania zapisane w Mapie Drogowej i zachęcać firmy do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie. Będą również upowszechniać przykłady dobrych praktyk firm, tak aby stały się one częścią codziennej praktyki biznesowej jak największej liczby przedsiębiorstw w Polsce.

  Polski Pakt Plastikowy jest częścią globalnej sieci Plastics Pact koordynowanej przez Fundację Ellen MacArthur. Wszystkie te inicjatywy łączy wspólna wizja nowej gospodarki, w której tworzywa sztuczne cały czas pozostają w obiegu zamkniętym. Polski Pakt Plastikowy jest 1. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i 8. Paktem krajowym na świecie.

  Kampania 17 Celów

  Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY