Polski Pakt Plastikowy

  Polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych to międzysektorowa inicjatywa na rzecz zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych przez biznes w Polsce.

  Wyzwania

  W odpowiedzi na rosnące ilości odpadów plastikowych oraz opakowań jednorazowego użytku Fundacja Ellen MacArthur utworzyła międzynarodowy Pakt Plastikowy (Plastics Pact). Założeniami paktu są m.in. umożliwienie ponownego użytku opakowań plastikowych (reuse), zwiększenie odsetka plastiku poddawanego recyklingowi oraz recyklatu znajdującego się w nowych produktach plastikowych.

  Opis inicjatywy

  Pakt zawiązała grupa firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych i firmy związane z łańcuchem wartości opakowań – liderzy swoich branż, a także organizacje branżowe i pozarządowe.

  W 2019 roku sygnatariusze Paktu stworzyli Mapę Drogową przejścia na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w Polsce. Do pracy nad nią zaproszone było szerokie grono podmiotów, aby dokument traktował temat kompleksowo i w sposób pogłębiony. Została ona opublikowana w lutym 2020 roku.

  W kolejnych latach sygnatariusze Paktu będą promować rozwiązania zapisane w Mapie Drogowej i zachęcać firmy do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie. Będą również upowszechniać przykłady dobrych praktyk firm, tak aby stały się one częścią codziennej praktyki biznesowej jak największej liczby przedsiębiorstw w Polsce.

  Proces

  W ostatnich miesiącach znacznie wzrosło zainteresowanie tematem bardziej zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych – zarówno wśród biznesu, jak i konsumentów. Widać wyraźne przyspieszenie prac legislacyjnych Unii Europejskiej w tej kwestii. Dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, pakiet zmian dyrektyw odpadowych i działania  na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego oznaczają dla biznesu konieczność dużych zmian i znalezienia nowych, innowacyjnych rozwiązań. W tym celu niezbędna jest szeroka, międzysektorowa współpraca.

  Kampania 17 Celów

  Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY