Koalicja 5 Frakcji

  Koalicja 5 Frakcji to międzysektorowa inicjatywa kilkunastu firm i instytucji, powstała w celu wypełnienia ogromnej luki w zakresie edukacji i narzędzi realizacji celów środowiskowych w Polsce. Celem Koalicji jest upowszechnienie wiedzy i praktyki w zakresie segregowania, odzysku i recyklingu odpadów wśród konsumentów.

  Wyzwanie

  Obecnie w Polsce recyklingowi poddawane jest ok. 30 proc. odpadów. Zgodnie z prawem unijnym, Polska ma obowiązek jeszcze w tym roku osiągnąć poziom 40 proc., w 2020 r. – 50 proc., a w 2035 roku ma to być już 65 proc. odpadów.

  Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów jest w Polsce nadal dużym wyzwaniem. Konsumenci napotykają szereg trudności z segregacją odpadów, m.in. brakuje informacji, do jakiego pojemnika wyrzucać poszczególne odpady. Na opakowaniach nie ma zrozumiałych informacji na ten temat, a stosowane do tej pory piktogramy i oznaczenia są znakami specjalistycznymi, projektowanymi z myślą o producentach, organizacjach odzysku czy firmach przetwarzających odpady.

  Opis inicjatywy

  Działania Koalicji 5 Frakcji wychodzą naprzeciw tej luce informacyjnej. Zaprojektowany jednolity system oznakowania, w postaci kolorowych piktogramów w kształcie kosza, precyzyjnie informuje o przyporządkowaniu opakowania do odpowiedniego rodzaju odpadów.

  Każdy z piktogramów składa się z 3 elementów:

  • Górna część piktogramu wskazuje którego elementu opakowania dotyczy informacja (np. kubeczek, korek)
  • Środkowa część wskazuje, do którego pojemnika na odpady należy wyrzucić dany element opakowania (np. kubeczek – plastik, korek – plastik).
  • Dolna część wskazuje, jak przygotować dany element opakowania do wyrzucenia (np. kubeczek – opróżnij, korek – odkręć)

  Unikalne systemowe podejście proponowane przez Koalicję angażuje szerokie grono różnych interesariuszy:

  • producentów wprowadzających opakowania na rynek,
  • firmy i instytucje prowadzące programy edukacyjne,
  • gminy i miasta realizujące działania informacyjne dla mieszkańców.

  Proces

  Koalicję 5 frakcji wyróżnia nie tylko innowacyjny system oznakowania. To także sposób, w jaki ta idea jest tworzona – partycypacyjnie, w drodze szerokich konsultacji społecznych i branżowych.

  Po licznych spotkaniach, na zlecenie partnera koalicyjnego Carrefour Polska, Kantar Millward Brown zbadał postawy Polaków wobec segregacji odpadów i ekologii. Badanie obejmowało m.in. znajomość zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz deklaracje segregowania. Wyniki pokazały, że znajomość pojęcia „selektywna zbiórka i recykling” oraz segregowanie odpadów (umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach na śmieci przeznaczonych na papier, szkło, plastik oraz bioodpady) to powszechnie deklarowane postawy. Jednak konsumenci napotykają szereg trudności z segregacją odpadów, m.in. brakuje informacji, do jakiego pojemnika wyrzucać poszczególne odpady. Z badania wynika, że eko-oznakowania na opakowania przygotowane przez Kolację 5 Frakcji są odpowiedzią na zdiagnozowany problem – są nie tylko czytelne (98% respondentów) ale też zachęcają do segregowania (92%).

  Kampania 17 Celów

  Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY